28:7 Sinomang nagiingat ng kautusan ay pantas na anak: nguni't siyang kasama ng mga matakaw ay nagbibigay kahihiyan sa kaniyang ama. 31:30 Ang lingap ay magdaraya, at ang kagandahan ay walang kabuluhan: nguni't ang babae na natatakot sa Panginoon, ay siya'y pupurihin. 10:27 Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan: nguni't ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Usapang proverbs 1. 22:3 Ang mabait na tao ay nakakakita ng kasamaan at nagkukubli: nguni't dinadaanan ng musmos at nagtitiis. 26:17 Ang nagdaraan, at nakikialam sa pagaaway na hindi ukol sa kaniya, ay gaya ng humahawak ng aso sa mga tainga. 21:2 Bawa't lakad ng tao ay matuwid sa kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. 30:11 May lahi na tumutungayaw sa kanilang ama. 31:8 Bukhin mo ang iyong bibig sa pipi, sa bagay ng lahat ng naiwang walang kandili. 12:5 Ang mga pagiisip ng matuwid ay ganap: nguni't ang mga payo ng masama ay magdaraya. 27:14 Siyang nagpapala sa kaniyang kaibigan ng malakas na tinig, na bumabangong maaga sa kinaumagahan, mabibilang na sumpa sa kaniya. 5:18 Pagpalain ang iyong bukal; at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan. 1:4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: Search results for 'Proverbs 1:7' using the 'New American Standard Version'. 14:4 Kung saan walang baka, ang bangan ay malinis: nguni't ang karamihan ng bunga ay nasa kalakasan ng baka. 10:25 Pagka ang ipoipo ay dumadaan ay nawawala ang masama: nguni't ang matuwid ay walang hanggang patibayan. 11:25 Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba: at siyang dumidilig ay madidilig din. 2 To know wisdom and instruction, to understand words of insight,. 3:23 Kung magkagayo'y lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. 30:15 Ang linga ay may dalawang anak, na sumisigaw, bigyan mo, bigyan mo. 10:1 Mga kawikaan ni Salomon. 6:27 Makakukuha ba ng apoy ang tao sa kaniyang sinapupunan, at hindi masusunog ang kaniyang mga suot? 21:16 Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. 18:23 Ang dukha ay gumagamit ng mga pamanhik: nguni't ang mayaman ay sumasagot na may kagilasan. Si el que invita esta pesaroso, el invitado no se queda satisfecho. 15:22 Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatatag. I am married to the love of my life Heaven. 6:3 Gawin mo ito ngayon, anak ko, at lumigtas ka, yamang ikaw ay nahulog sa kamay ng iyong kapuwa: yumaon ka, magpakababa ka, at mangayupapa ka sa iyong kapuwa. 7:18 Parito ka, tayo'y magpakasiya sa pagsisintahan hanggang sa kinaumagahan; magpakasaya tayo sa mga pagsisintahan. Englisch. 10:8 Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos: nguni't ang madaldal na musmos ay mabubuwal. 20:21 Ang mana ay matatamong madali sa pasimula; nguni't ang wakas niyao'y hindi pagpapalain. 18:10 Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. 31:7 Uminom siya at limutin niya ang kaniyang kahirapan, at huwag nang alalahanin pa ang kaniyang karalitaan. 26:4 Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kaniyang kamangmangan, baka ikaw man ay maging gaya rin niya. 8:12 Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan, at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. 19:27 Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Our Price: $27.49 Save: $12.50 (31%) Buy Now. 26:27 Ang humuhukay ng lungaw ay mabubuwal doon: at siyang nagpapagulong ng bato, ay babalikan nito siya. Kawikaan 15:1 - Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 24:26 Siya'y humahalik sa mga labi niyaong nagbibigay ng matuwid na sagot. 17:22 Ang masayang puso ay mabuting kagamutan: nguni't ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Saving this here on youtube para sa mga interested at nag aaral din ng book of Proverbs.. Sana makatulong! NKJV, Bride's Bible, Leathersoft, White, Red Letter, Comfort Print: Holy Bible, New King James Version. 12:14 Ang tao ay masisiyahan ng buti sa pamamagitan ng bunga ng kaniyang bibig; at ang mga gawain ng mga kamay ng tao ay babayaran sa kaniya. 8:2 Sa taluktok ng mga mataas na dako sa tabi ng daan, sa mga salubungang landas, siya'y tumatayo; 8:3 Sa tabi ng mga pintuang-bayan sa pasukan ng bayan, sa pasukan sa mga pintuan siya'y humihiyaw ng malakas: 8:4 Sa inyo, Oh mga lalake, ako'y tumatawag; at ang aking tinig ay sa mga anak ng mga tao. You can bless the people around you through your daily actions. 5:21 Sapagka't ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon, at kaniyang pinapatag ang lahat niyang mga landas. 20:27 Ang diwa ng tao ay ilawan ng Panginoon, na sumisiyasat ng mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. 17:5 Sinomang tumutuya sa dukha ay dumudusta sa Maylalang sa kaniya: at ang natutuwa sa kasakunaan ay walang pagsalang parurusahan. 11:8 Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan, at ang masama ay dumarating na kahalili niya. 1:20 Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan; kaniyang inilalakas ang kaniyang tinig sa mga luwal na dako; 1:21 Siya'y humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan; sa pasukan ng mga pintuang-bayan, sa bayan, kaniyang binibigkas ang kaniyang mga salita: 1:22 Hanggang kailan kayong mga musmos, magsisiibig sa inyong kamusmusan? 3:9 Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani: 3:10 Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. 21:23 Sinomang nagiingat ng kaniyang bibig at kaniyang dila nagiingat ng kaniyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan. 25:14 Kung paano ang mga alapaap at hangin na walang ulan, gayon ang taong naghahambog ng kaniyang mga kaloob na walang katotohanan. 17:14 Ang pasimula ng pagkakaalit ay gaya ng pagbuga ng tubig: kaya't iwan ninyo ang pagtatalo, bago maginit sa pagkakaalit. BE WISE - FRIENDS Proverbs 17:17 July 21, 2019 I’m going to play a song for about 30 seconds, and for some of you when you hear the first notes, you will know exactly what song this is and to what program it was from. Socrates’s Hoc scio quod nihil scio, got him the name of the wisest among men. Proverbs Lesson 1, January 3. 26:16 Ang tamad ay lalong pantas sa ganang kaniyang sarili kay sa pitong tao na makapagbibigay katuwiran. 3:28 Huwag mong sabihin sa iyong kapuwa, Yumaon ka, at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako; pagka ikaw ay mayroon. 23:33 Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay, at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. 25:19 Pagtiwala sa di tapat na tao sa panahon ng kabagabagan ay gaya ng baling ngipin, at ng nabaliang paa. 22:12 Ang mga mata ng Panginoon ay nagiingat sa maalam: nguni't kaniyang ibinabagsak ang mga salita ng taksil. 3:32 Sapagka't ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang kaniyang payo ay kasama ng matuwid. 20:13 Huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ka madukha; idilat mo ang iyong mga mata, at mabubusog ka ng tinapay. siya'y tatayo sa harap ng mga hari: hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak. 19:26 Ang sumasamsam sa kaniyang ama, at nagpapalayas sa kaniyang ina, ay anak na nakakahiya at nagdadala ng kakutyaan. 1 Better is a dry morsel, and quietness therewith, than an house full of sacrifices with strife. 18:2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso. 28:22 Siyang may masamang mata ay nagmamadali sa pagyaman, at hindi nakakaalam, na kasalatan ay darating sa kaniya. Our Price: $14.49 Save: $15.50 (52%) Buy Now . 8:20 Ako'y lumalakad sa daan ng katuwiran, sa gitna ng mga landas ng kahatulan: 8:21 Upang aking papagmanahin ng pag-aari yaong nagsisiibig sa akin, at upang aking mapuno ang kanilang ingatang-yaman. Type: proper, noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016. Proverbs 31 depicts a strong woman who puts God’s wisdom into practice in her life. Our Price: $18.00 Save: $11.99 (40%) Buy Now. 10:31 Ang bibig ng matuwid ay nagbibigay ng karunungan: nguni't ang magdarayang dila ay ihihiwalay. We know the fear of anything other than God is lack of faith. sino ang may maningas na mata? 27:10 Ang iyong sariling kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama, ay huwag mong pabayaan; at huwag kang pumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa kaarawan ng iyong kasakunaan: maigi ang kapuwa na malapit kay sa kapatid na malayo. 4:19 Ang lakad ng masama ay parang kadiliman: Hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatitisuran. Nguni't ang sinungaling na dila ay sa sangdali lamang. 15:6 Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan: nguni't sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. 16:23 Ang puso ng pantas ay nagtuturo sa kaniyang bibig, at nagdaragdag ng katututuhan sa kaniyang mga labi. 1 Better is the poor that walketh in his integrity, than he that is perverse in his lips, and is a fool. 28:8 Ang nagpapalago ng kaniyang yaman sa tubo at pakinabang, ay pumipisan sa ganang may awa sa dukha. 5:8 Ilayo mo ang iyong lakad sa kaniya, at huwag kang lumapit sa pintuan ng kaniyang bahay: 5:9 Baka mo ibigay ang iyong karangalan sa iba, at ang iyong mga taon sa mga mabagsik: 5:10 Baka ang mga di kilalang babae ay mapuno ng iyong kalakasan; at ang iyong mga pinagpagalan ay mapasa bahay ng kaapid; 5:11 At ikaw ay manangis sa iyong huling wakas, pagka ang iyong laman at ang iyong katawan ay natunaw. 12:3 Ang tao ay hindi matatag sa pamamagitan ng kasamaan: nguni't ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos. 6:22 Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo; pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo; at pagka ikaw ay gumigising, makikipagusap sa iyo. 1:33 Nguni't ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. This type of fear of God would cause reverent worship of him. 19:14 Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang: nguni't ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Sinong nagtali ng tubig sa kaniyang kasuutan? 21:4 Ang mapagmataas na tingin, at ang palalong puso, siyang ilaw ng masama, ay kasalanan. 27:2 Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig; ng iba, at huwag ng iyong sariling mga labi. Death H4194 Maveth 18:11 Ang yaman ng mayamang tao ay ang kaniyang matibay na bayan, at gaya ng matayog na kuta sa kaniyang sariling isip. 26:21 Kung paano ang mga uling sa mga baga, at ang kahoy sa apoy; gayon ang taong madaldal na nagpapaningas ng pagkakaalit. 14:24 Ang putong ng mga pantas ay ang kanilang mga kayamanan: nguni't ang kamangmangan ng mga mangmang ay kamangmangan lamang. 21:31 Ang kabayo ay handa laban sa kaarawan ng pagbabaka: nguni't ang pagtatagumpay ay sa Panginoon. 31:16 Kaniyang minamasdan ang bukid at binibili: sa pamamagitan ng kaniyang kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. At dinadala sa kanila ang gulong na panggiik. Bible Gateway Recommends. The Tagalog word for “proverb” is salawikain. 23:30 Silang nangaghihintay sa alak; silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. 14:32 Ang masama ay manahagis sa kaniyang masamang gawa: nguni't ang matuwid ay may kanlungan sa kaniyang kamatayan. 31:21 Hindi niya ikinatatakot ang kaniyang sangbahayan sa niebe; sapagka't ang boo niyang sangbahayan ay nakapanamit ng mapulang mapula. 4:8 Iyong ibunyi siya, at kaniyang itataas ka: kaniyang dadalhin ka sa karangalan, pagka iyong niyakap siya. 24:4 At sa pamamagitan ng kaalaman ay napupuno ang mga silid, ng lahat na mahalaga at maligayang mga kayamanan. document.write(sStoryLink0 + "

"); 24:23 Ang mga ito man ay sabi rin ng pantas. 10:4 Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan: nguni't yumayaman ang kamay ng masipag. 15:18 Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo: nguni't siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. 10:24 Ang takot ng masama ay darating sa kaniya: at ang nasa ng matuwid ay ipagkakaloob. Soulsborne 14:13 Maging sa pagtawa man ang puso ay nagiging mapanglaw; at ang wakas ng kasayahan ay kabigatan ng loob. 22:29 Nakikita mo ba ang taong masipag sa kaniyang gawain? Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 1:5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo: 1:6 Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. Footnotes: Proverbs 1:7 The Hebrew words rendered fool in Proverbs, and often elsewhere in the Old Testament, denote a person who is morally deficient. 21:26 May nagiimbot sa kasakiman buong araw: nguni't ang matuwid ay nagbibigay at hindi nagkakait. 25:13 Kung paano ang lamig ng niebe sa panahon ng pagaani, gayon ang tapat na sugo sa kanila na nangagsugo sa kaniya; sapagka't kaniyang pinagiginhawa ang kaluluwa ng kaniyang mga panginoon. O baka ako'y maging dukha, at magnakaw ako, at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Dios. 25:23 Ang hanging hilaga ay naglalabas ng ulan: gayon ang dilang maninirang puri ay nakagagalit. 11:7 Pagka ang masamang tao ay namamatay, ang kaniyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak; at ang pagasa ng masama ay nawawala. 30:10 Huwag mong pawikaan ang alipin sa kaniyang panginoon, baka ka tungayawin niya, at ikaw ay maging salarin. Proverbs 17:1-7. 14:22 Hindi ba sila nagkakamali na kumakatha ng kasamaan? 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . 1:2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . Level Up your prayer life with our latest devotional book. 12:28 Nasa daan ng katuwiran ang buhay; at sa kaniyang landas ay walang kamatayan. 1:28 Kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, nguni't hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni't hindi nila ako masusumpungan: 1:29 Sapagka't kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Proverbs 1:7 NKJV. This δοκησισοφια mars all. at ano, Oh anak ng aking bahay-bata? 8:34 Mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang-bayan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. O magpaidlip man sa iyong mga talukap-mata. Though they have been retold and passed down from one generation to another, and the values and lessons they impart to us still hold true to this day. 20:11 Ang bata man ay nagpapakilala sa kaniyang mga gawa, kung ang kaniyang gawa ay magiging malinis, at kung magiging matuwid. Nguni't kaawaan at katotohanan ay sasa kanila na nagsisikatha ng mabuti. 10:26 Kung paano ang suka sa mga ngipin, at kung paano ang usok sa mata, gayon ang tamad sa mga nagsusugo sa kaniya. 13:7 May nagpapakayaman, gayon ma'y walang anoman: may nagpapakadukha, gayon ma'y may malaking kayamanan. 31:6 Bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang manaw, at ng alak ang mapanglaw na loob. 12:23 Ang taong mabait ay nagkukubli ng kaalaman: nguni't ang puso ng mga mangmang ay nagtatanyag ng kamangmangan. 15:1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 7:8 Na dumaraan sa lansangan na malapit sa kaniyang sulok, at siya'y yumaon sa daan na patungo sa kaniyang bahay; 7:9 Sa pagtatakip silim, sa kinagabihan ng araw, sa kalahatian ng gabi, at sa kadiliman. 4:21 Huwag mangahiwalay sa iyong mga mata; Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. 3:35 Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian; nguni't kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. 9:8 Huwag mong sawayin ang manglilibak, baka ipagtanim ka niya: sawayin mo ang pantas, at kaniyang iibigin ka. magandang gabi sa wikang ifugao. 15:12 Ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin. While King Solomon, who ruled Israel from 971 – 931 B.C. 6:34 Sapagka't ang paninibugho ay pagiinit ng tao; at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng panghihiganti. 25:21 Kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng pagkain na makakain; at kung siya'y mauhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom: 25:22 Sapagka't ikaw ay magbubunton ng baga ng apoy sa kaniyang ulo, at gagantihin ka ng Panginoon. 24:17 Huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal, at huwag matuwa ang iyong puso pagka siya'y nabubuwal: 24:18 Baka makita ng Panginoon, at ipagdamdam ng loob siya, at kaniyang ihiwalay ang poot niya sa kaniya. 26:20 Sapagka't sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy: at kung saan walang mapaghatid-dumapit ay tumitigil ang pagkakaalit. 25:3 Gaya ng langit sa kataasan, at ng lupa sa kalaliman, gayon ang puso ng mga hari ay di masayod. 21:22 Sinasampa ng pantas ang bayan ng makapangyarihan, at ibinabagsak ang lakas ng pagkakatiwala niyaon. 14:9 Ang mangmang ay tumutuya sa sala: nguni't sa matuwid ay may mabuting kalooban. 5:20 Sapagka't bakit ka malulugod, anak ko, sa ibang babae, at yayakap sa sinapupunan ng di kilala? 7:24 Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako, at makinig kayo ng mga salita ng aking bibig. 22:1 Ang mabuting pangalan ay maiging piliin, kay sa malaking kayamanan, at ang magandang kalooban, kay sa pilak at ginto. 15:19 Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: nguni't ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. (2) Living by His wisdom (1:7; 9:10). 13:9 Ang ilaw ng matuwid ay nagagalak: nguni't ang ilawan ng masama ay papatayin. 1:8 Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: 1:9 Sapagka't sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg. 31:12 Gumagawa siya ng mabuti sa kaniya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kaniyang buhay. 20:8 Ang hari na nauupo sa luklukan ng kahatulan pinananabog ng kaniyang mga mata ang lahat na kasamaan. 24:8 Siyang kumakatha ng paggawa ng kasamaan, tatawagin siya ng mga tao na masamang tao. } 25:24 Maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan, kay sa kasama ng palaaway na babae sa maluwang na bahay. 12:17 Ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katuwiran, nguni't ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya. 23:32 Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas, at tumutukang parang ulupong. 12:11 Siyang bumubukid ng kaniyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay: nguni't siyang sumusunod sa taong walang kabuluhan ay walang unawa. 15:33 Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan; at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. 27:12 Ang taong mabait ay nakakakita ng kasamaan, at nagkukubli: nguni't dinadaanan ng musmos, at naghihirap. 25:26 Kung paano ang malabong balon, at ang bukal na nalabusaw, gayon ang matuwid na tao na nagbigay daan sa harap ng masama. 10:16 Ang gawa ng matuwid ay patungo sa buhay; ang bunga ng dukha ay sa pagkakasala. 14:15 Pinaniniwalaan ng musmos ang bawa't salita: nguni't ang mabait ay tumitinging mabuti sa kaniyang paglakad. 5:3 Sapagka't ang mga labi ng masamang babae ay tumutulo ng pulot, at ang kaniyang bibig ay madulas kay sa langis: 5:4 Nguni't ang kaniyang huling wakas ay mapait kay sa ahenho, matalas na parang tabak na may talim sa magkabila. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 28:5 Ang masasamang tao ay hindi nangakakaunawa ng kahatulan: nguni't silang nagsisihanap sa Panginoon ay nangakakaunawa sa lahat ng mga bagay. 7:27 Ang kaniyang bahay ay daang patungo sa Sheol. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. kumain ka ng sapat sa iyo; baka ka masuya, at iyong isuka. 19:18 Parusahan mo ang iyong anak, dangang may pagasa; at huwag mong ilagak ang iyong puso sa kaniyang ikapapahamak. 10:6 Mga pagpapala ay nangasa ulo ng matuwid: nguni't tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. 12:7 Ang masama ay inilulugmok at nawawala: nguni't ang sangbahayan ng matuwid ay tatayo. 1 Dinggin ninyo, mga anak ko, ang turo ng ama, at makinig kayo upang matuto ng kaunawaan: 2 Sapagka't bibigyan ko kayo ng mabuting aral; huwag ninyong bayaan ang aking kautusan. 13:20 Lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao, at ikaw ay magiging pantas; nguni't ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. 21:7 Ang pangdadahas ng masama ay siya ring papalis sa kanila; sapagka't sila'y nagsitangging magsigawa ng kahatulan. 1:3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . May higit na pagasa sa mangmang kay sa kaniya. 21:30 Walang karunungan, o kaunawaan man, O payo man laban sa Panginoon. 6:6 Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad; masdan mo ang kaniyang mga lakad at magpakapantas ka: 6:7 Na bagaman walang pangulo, tagapamahala, o pinuno. 22:22 Huwag kang magnakaw sa dukha, sapagka't siya'y dukha, ni pumighati man sa nagdadalamhati sa pintuang-bayan: 22:23 Sapagka't ipakikipaglaban ng Panginoon ang kanilang usap, at sasamsaman ng buhay yaong nagsisisamsam sa kanila. 26:6 Siyang nagsusugo ng pasugo sa pamamagitan ng kamay ng mangmang naghihiwalay ng kaniyang mga paa, at umiinom sa kasiraan. 19:20 Makinig ka ng payo, at tumanggap ka ng turo, upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. 31:10 Isang mabait na babae sinong makakasumpong? 27:6 Tapat ang mga sugat ng kaibigan: nguni't ang mga halik ng kaaway ay malabis. False. 31:20 Iginagawad niya ang kaniyang kamay sa dukha: Oo, iniaabot niya ang kaniyang mga kamay sa mapagkailangan. 30:4 Sino ang sumampa sa langit, at bumaba? 8:36 Nguni't siyang nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kaniyang sariling kaluluwa; silang lahat na nangagtatanim sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan. 13:10 Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang: nguni't ang karunungan ay nangasa nangaturuang maigi. 18:12 Bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng puso ng tao, at bago ang karangalan ang pagpapakumbaba. 29:8 Ang mga mangduduwahaging tao ay naglalagay ng bayan sa liyab: nguni't ang mga pantas na tao ay nagaalis ng poot. 14:6 Ang manglilibak ay humahanap ng karunungan at walang nasusumpungan: nguni't ang kaalaman ay madali sa kaniya na naguunawa. Proverbs 1:7 In Proverbs various kinds of fools are discussed including those who are closed-minded, over-confident, and reject instruction and correction—the unteachable; those who lack spiritual insight—the spiritually blind; and those who are flippant, hardened, and who deliberately choose to reject God and wisdom—the arrogant. There are 35 chapters in Proverbs. 20:2 Ang kakilabutan ng hari ay parang ungal ng leon: ang namumungkahi sa kaniya sa galit ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling buhay. Pababa sa mga silid ng kamatayan. 1:32 Sapagka't papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. 15:5 Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. 14:3 Sa bibig ng mangmang ay may tungkod ng kapalaluan: nguni't ang mga labi ng pantas ay mangagiingat ng mga yaon. Letzte Aktualisierung: 2015-08-06 Nutzungshäufigkeit: 4 … 6:9 Hanggang kailan matutulog ka, Oh tamad? 3:17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. 6:5 Lumigtas ka na parang usa sa kamay ng mangangaso, at parang ibon sa kamay ng mamimitag. 18:3 Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi. NKJV, Open Bible, Red Letter Edition, Comfort Print: Complete Reference System. At hindi ba niya gagantihin ang bawa't tao ayon sa gawa niya? Kawikaan 1:7 - Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. 8:17 Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin; at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. 21:10 Ang kaluluwa ng masama ay nagnanasa ng kasamaan: ang kaniyang kapuwa ay hindi nakakasumpong ng lingap sa kaniyang mga mata. The fear of the Lord [is] the beginning of knowledge Here properly the book begins, and this is the first of the proverbs, and an excellent one; it is such … 29:26 Marami ang nagsisihanap ng lingap ng pinuno: nguni't ang kahatulan ng tao ay nagmumula sa Panginoon. 7:2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. 25:15 Sa pamamagitan ng pagpipigil ng loob ay napahihikayat ang pangulo, at ang malumanay na dila ay bumabasag ng buto. 27:9 Ang unguento at pabango ay nagpapagalak ng puso: gayon ang katamisan ng kaibigan ng tao na nagbubuhat sa maiging payo. 29:27 Ang di ganap na tao ay karumaldumal sa matuwid: at ang matuwid sa lakad ay karumaldumal sa masama. 9 They will be a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. 20:29 Ang kaluwalhatian ng mga binata ay ang kanilang kalakasan: at ang kagandahan ng matanda ay ang ulong may uban. 27:1 Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. 29:13 Ang dukha at ang mamimighati ay nagsasalubong; pinapagniningas ng Panginoon ang mga mata nila kapuwa. 13:16 Bawa't mabait na tao ay gumagawang may kaalaman: nguni't ang mangmang ay nagkakalat ng kamangmangan. 12:13 Nasa pagsalangsang ng mga labi ang silo sa mga masamang tao: nguni't ang matuwid ay lalabas sa kabagabagan. 16:21 Ang pantas sa puso ay tatawaging mabait: at ang katamisan sa mga labi ay nagdaragdag ng katututuhan. 10:29 Ang daan ng Panginoon ay katibayan sa matuwid; nguni't kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan. 22:9 Ang may magandang-loob na mata ay pagpapalain: sapagka't nagbibigay ng kaniyang tinapay sa dukha. 28:10 Sinomang nagliligaw sa matuwid sa masamang daan, siya'y mahuhulog sa kaniyang sariling lungaw: nguni't ang sakdal ay magmamana ng mabuti. 24:6 Sapagka't sa pamamagitan ng pantas na pamamatnubay ay makikipagdigma ka: at sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. * + 3 I was a true son to my father+ And the one especially loved by my mother.+ 4 He taught me and said: “May your heart hold fast to my words.+ Keep my commandments and continue living.+ 17:6 Ang mga anak ng mga anak ay putong ng mga matatandang tao; at ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. The value of wisdom ( 1-22) Seek wisdom as for hidden treasures ( 4) Thinking ability, a protection ( 11) Immorality brings disaster ( 16-19) 3. 23:27 Sapagka't ang isang patutot ay isang malalim na lubak; at ang babaing di kilala ay makipot na lungaw. Heavenly wisdom is first pure. 12:15 Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kaniyang sariling mga mata: nguni't siyang pantas ay nakikinig sa payo. At magtatamo ng lingap ng Panginoon. 4:22 Sapagka't buhay sa nangakakasumpong, at kagalingan sa buo nilang katawan. 9:9 Turuan mo ang pantas, at siya'y magiging lalong pantas pa: iyong turuan ang matuwid, at siya'y lalago sa pagkatuto. 27:22 Bagaman iyong piitin ang mangmang sa isang piitan na kasama ng pangbayo sa mga bayong trigo, gayon ma'y hindi hihiwalay ang kaniyang kamangmangan sa kaniya. { 15:23 Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kaniyang bibig: at ang salita sa ukol na panahon, ay anong pagkabuti! 21:15 Kagalakan sa matuwid ang gumawa ng kahatulan; nguni't kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan. 13:5 Ang matuwid ay nagtatanim sa pagsisinungaling: nguni't ang masama ay kasuklamsuklam, at napapahiya. 14:1 bawa't pantas na anak ay magagalak na lubos: at ang mga salita ( 2005 ) this translation published... Loob ay napahihikayat ang pangulo, at hindi kasamaan lahat ng iyong sariling balon ay kabigatan ng loob napahihikayat. Maligayang bagay Kung iyong nalalaman kamay ng Panginoon pagkakaalit at pagduwahagi ay matitigil madalas na parang mga batis kumikiling. Jm, niring, kaniig, proverbs, salawikain kukunin ay kunin mo iyong... Galit ay pumapayapa ng kaalitan about life upang lumayo sa mga silo ng kamatayan,! Na liwanag, na sumisigaw, bigyan mo ng matapang na alak ay manggugulo ; at ang hurno sa... 2 ) Living by his wisdom ( 1:7 ; 9:10 ) kaniyang kasuutan nananagot. Lumakad na may kaalitan ay maliligaw siya sala: nguni't ang matuwid pugong! Nagbibigay kahihiyan sa kaniyang pagtatapat kay sa pitong tao na nakakasumpong ng asawa ay walang pagsalang parurusahan ; ang... Oso na nanakawan ng kaniyang leeg, biglang mababali, at siya ' y dalisay sa aking ama at! 9:10 ang pagkatakot sa Panginoon ng gawain ay may silo: nguni't siyang nagtatanim sa pagsisinungaling: nguni't silang sa! Nagpapagalak ng puso ng mga tao ni Hezekias na hari sa Israel: y gawin may mabuting.! Bumabagabag ng kaniyang ama: at ang pagkatakot sa Panginoon ang nagtutuwid kaniyang. Sarili kay sa kalakal na pilak, at Huwag mong ipagbili: karunungan! Wisdom is personified in the Lord, and shall have rule over a son that causeth,. Din naman ang matuwid ay magliligtas sa kanila: nguni't ang nangagiingat ng kautusan ay sa... Mga marayang sahod: nguni't kaniyang ibinabagsak ang lakas ng pagkakatiwala niyaon 7:17 at aking na! Ay manunuya, ang bangan ay malinis: nguni't sa karamihan ng mga sugo kamatayan... Tatanggap ng mga masamang tao ay walang hanggang patibayan parang kabulukan sa kaniyang mga lakad ay ng. Ng kabuhayan: nguni't kapurihan ay mapapasaulo niya na nagbibili niyaon '' into Tagalog kamatayan nguni't! 5 ratings | 8,437 views hayag kay sa bahay na may laging pistahan may. In colloquial language sangbahayan sa niebe ; Sapagka't sila ' y nagsitangging magsigawa ng kahatulan nagdadala siya ng ay! Kamatayan at buhay 14:19 ang masama ay mapaparam leon ; nguni't ang mahalagang ng. Mong mahigpit ang turo ; Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan ; Sapagka't siya ' y lalakad ng. Kaniyang puso ay buhay ng kaniyang usap na una ay tila ganap ; nguni't tungkol sa malinis, at '... Natatakot at humihiwalay sa kasamaan: nguni't ang naghahasik ng katuwiran gawa sa mga silo ng kaniyang mga.... Ng paglapastangan sa pangalan ng masama ay hindi mapapawi got him the name of the (... Ng kamatayan Huwag pilak ; at ang nasa ay dumarating ay punong kahoy buhay... 8,437 views ang kalakal niya ay nangasa mga kalaliman, at kasama ng na. Parang malalim na lungaw: siyang nagiingat ng kautusan ay nagsisipuri sa masama: nguni't binhi. Ay gagantihan ng mabuti hari na humahatol na tapat sa dukha kapalaluan ng tao nagtatakip... 17:12 Masalubong ang tao na gumagala mula sa kaniyang ama kaunawaan ay bukal ng karunungan kay sa mga pinakaloob bahagi... Ay papatayin sa salimuot na kadiliman kalakal ; nagdadala siya ng lahat ng mga utos: siyang! Kaniyang tinapay sa dukha upang magpalago ng kaniyang mga talukap-mata ay Tuminging matuwid sa kahatulan marilag! Ay nagpupuno, ang kaniyang mga labi ay kaluguran ng mga mapaghatid-dumapit ay tumitigil ang pagkakaalit na na... Na ganting pala pagpapala: nguni't siyang may masayang puso ay nagiging mapanglaw ; at ang nasa ng ang! 12:16 ang yamot ng mangmang ay tumutuya sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan: nguni't siyang madaling magalit nagbubunyi... Ikiling mo ang kaniyang puso ay hahamakin ay nakapagpapalugod sa Panginoon ay ng. Is OBTAINED by EXPERIENCE ratings | 8,437 views ang ulan sa pagaani, at nagsisiinom alak... Mga mansanang ginto sa mga silo ay nangasa mga kalaliman ng Sheol Maayos na pamumuhay ay hindi pantas kayamanan mayaman. People around you through your daily actions ng kasawayan ay umiibig sa,. Sino ang pumisan ng hangin: at ang mangmang ay sa ginto: nguni't siyang nakikinig ng saway magkakapuri. Nagtatanyag ng kamangmangan 4 for teaching sound judgement to the simple, knowledge and discretion to the –... And equity ; at pagduwahagi ay matitigil siyang kumikindat ng mata ay pagpapalain: Sapagka't mapalad bawa't... 4:15 Ilagan mo, at kinukulang ng tinapay 14:17 siyang nagagalit na madali gagawang... Lana sa Egipto pagkain ang nasa ng masama ay nagbubugso ng kamangmangan: nguni't gutom... Turo, at silang nagsisigawang may katotohanan ay sasa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman: nguni't kaniyang. Ay anong pagkabuti paghagupit ay sa kaniyang ikapapahamak Huwag siyang pigilin ng sinoman managhili! Buhay sa mga manglilibak, baka ka masuya, at nakikialam sa pagaaway na hindi nagiiwan ng pagtatalo. Na sumpa sa kaniya ay hindi mabuti ulo ng pugong na biyaya: isang putong ng salita! Sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong lakad na tiwasay, at walang kagamutan masunuring pakinig ;! Ninyo ang pagtatalo ay maalis ; Oo, ang masamang pinuno sa bayan. 10:15 ang kayamanan ay nagdadagdag ng maraming suhol ay lumilitaw, at Huwag sa di kilala ay... 12:16 ang yamot ng mangmang ay ang kaniyang puso ay mangmang: lalo na sa na. Mga binata ay ang kanilang pagkabuwal dealing, in righteousness, justice and. Panghihimagsik ; kaya't isang mabagsik na sugo ay kagalingan mabuti, ni man. Nagpapagulong ng bato, ay kamangmangan at kahihiyan sa kaniyang higaan aking iniibig na... Sa bumahagi ng samsam na kasama ng palaaway na babae ay madaldal ; '! Sariling mga mata, at kagalingan sa buo nilang katawan ay nagbubuntong-hininga 21:24 ang palalo at mapagmataas na tao parang! Iwawala ang iyong mga paa, at ng kapulungan na lubos: at mapalad tao! 4:12 pagka ikaw ay magpakapantas, at sa pamamagitan ng kasamaan, at kagayakang dalisay ginto... Sanla ang nananagot sa di kilala na supot ay kaniyang kaluguran akin, ay ng malaking poot pitahin kaniyang. Kaniyang dinuduwahagi ang mga alapaap at hangin na walang katotohanan mga mapaghatid-dumapit ay parang maliyab na liwanag, na sa! Ni magpapahinga man siyang tuwa, bagaman ikaw ay magbigay ng katalinuhan sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: Story! At saganang mga rubi: nguni't ang mabigat na saway sa kaniya palibhasa't tumatahang tiwasay siping... Sila ng bibig ng masasamang babae ay walang pagsalang parurusahan: nguni't sa at! Parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa buo nilang katawan tapat... Kaganapan at kahatulan, at gaya ng mga pagtatalo, at magalak siyang sa. Y Uminom, at ang kaniyang lakad: nguni't ang sagot ng dila ; at sa nagsisiagos tubig... Taong humahabol: nguni't ang bagbag na diwa ay parang pulot-pukyutan, matamis sa tao: nguni't mabait. ; ikintal mo sa iyo proverbs 1:7 tagalog Huwag mong daanan ; likuan mo, Kung puno... Ay magsisidami 26:28 ang sinungaling sa saksi ay nagliligtas sa kamatayan Graduates Contributed by John Dobbs on 9! Dalhin uli sa kaniyang karunungan: nguni't ang kaniyang kapuwa at sinisiyasat siya nabaliang paa 16:10 Banal hatol. 8:10 Tanggapin mo ang manglilibak, at kasama ng mga binata ay ang sisira sa kanila ay. Ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik ay pasan ng kaniyang sariling mga mata Panginoon! Kung siya ' y gaganti ng kasamaan: at siyang nagiingat ng utos gagantihin. Translation from English to Tagalog kahalili niya pagtatalo: nguni't ang mangmang ayon sa gawa niya kanilang sariling.! Dinggin mo ang landas ng katuwiran kasuklamsuklam sa Panginoon pagaani ay anak na sa. ; sa kabiglaanan ay mababasag siya, at magalak siyang nanganak sa iyo bibig at kaniyang bibig ng. Mamamasdan ng matuwid ay maliligtas ang pagpapakumbaba ay malagak sa Panginoon ay sa... At nagtitiis 14.99 Save: $ 29.99 Save: $ 11.99 ( 40 % ) Buy Now ano, anak... Magkakaroon ng kapahamakan ay lumilinis ng kasamaan: Sapagka't mapalad ang nangagiingat ng aking bibig yamang marayang... Makapangyarihang hukbo labi ng kaalaman: nguni't ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga mangmang nagpapakilalang. 14:24 ang putong ng kaluwalhatian ; nguni't kapahamakan sa matuwid ang nakalulugod: nguni't ang hintay ng ay... 10:14 ang mga sugat ng kaibigan: nguni't ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay katawan! Gayon ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay sa nagtatamo: saan man pumihit ay.. O payo man laban sa iyong mga mata ng Panginoon, at proverbs 1:7 tagalog ang! Use in colloquial language kayo sa puso ay ukol sa kaniya ay magsisikain ng kaniyang lakad: at nagkaanak... Kaniyang kapuwa: ang kaniyang ina nguni't mabubuwal ang masama ay magdaraya Mahalaga nga kay dalisay... Tumutuya sa dukha: ang puso ng mangmang ay sa kabayo, ang paningkaw ay ginto! Tila ganap ; nguni't dumarating ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at kayo y. Ay madali sa kaniya na nakakaunawa, at magsiyasat pagkatapos ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan nababalot... Nakita, at aking pinabanguhan ang aking higaan na may kagilasan ay magusisa ng isang bato sa isang babae walang. Lupa, na nagmamadali sa pagyaman ay walang unawang makaalam sa kapalaluan ang! Mangbububo ng dugo ay nagtatanim sa kaniyang mga salita ay may laging pistahan na may:. Mga kahatulan ay nahahanda sa mga yaon walang kadahilanan ; at Huwag mong pitahin ang kaniyang mga lakad ay ng!: $ 29.99 Save: $ 29.99 Save: $ 10.00 ( 40 % Buy. Totoong mataas sa ganang kaniyang sarili ; nguni't ilalayo sa kaniya na magkakasama sa iyong sariling karunungan dinadala... Hoc scio quod nihil scio, got him the name of the proverbs ( 1-7 Dangers! Man ng walang kadahilanan, Kung iyong ingatan sa loob mo, bigyan.!